Kategorije
Vse kategorije

Dom in vrt

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
Digital Mediaorbis AD d.o.o.
Ljubljana

 

ZADEVA
1. člen

S splošnimi pogoji poslovanja se urejajo pogoji s katerimi podjetje Digital Mediaorbis AD d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) določa sodelovanje in nudi storitve pravnim osebam in podjetnikom registriranim v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: naročnik) v okviru portala Moja dejavnost www.moja-dejavnost.si

Splošni pogoji poslovanja zagotavljajo uporabo dobrih poslovnih praks in korektne odnose s strankami, kot tudi usklajenost splošnih pogojev z veljavnimi predpisi.

 

KDO JE NAROČNIK
2. člen

Naročnik je oseba, s katero je podjetje sklenilo pogodbo o opravljanju storitev, v ustni ali pisni obliki, in sicer:

 • Podjetnik, kot poslovno sposobna fizična oseba, ki opravlja dejavnosti, z namenom ustvarjanja prihodka v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: podjetnik)
 • Gospodarska družba, ki jo ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), kot pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost s pridobitnim namenom, kot svojo izključno dejavnost (v nadaljevanju: družba)
 • Druga pravna oseba kot subjekt registriran in ustanovljen v skladu z zakonom.

V odnosu do naročnikov podjetje uporablja načelo enakosti in dobrih poslovnih praks.

 

KDO JE UPORABNIK 

Uporabnik je vsak obiskovalec spletne strani www.moja-dejavnost.si, ki prebira vsebino spletne strani ali aktivno sodeluje pri njenem ustvarjanju na način, da glede določenega poslovnega subjekta (naročnika) odda komentar ali mu pošlje povpraševanje. 

Javno objavljeni komentarji na portalu predstavljajo mnenja in stališča uporabnikov Portala o določenem pravnem subjektu - naročniku. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč skrbnika oz. portala Moja dejavnost.

Podjetje uporabnikom nudi tudi storitev, da v primeru enega oddanega povpraševanja prejmejo ponudbe petih naročnikov portala.

V obrazcu za povpraševanje uporabnik izpolni pet rubrik (tip storitve, kraj, čas, vsebina povpraševanja in podatke za kontakt). Povpraševanje upravnika podjetje posreduje petim naročnikom, ki ustrezajo pogojem uporabnika. Uporabnik bo na svoje s-sporočilo prejel potrditveno sporočilo o oddanemu povpraševanju. Vsa nadaljnja komunikacija bo potekla neposredno med naročnikom in uporabnikom. Podjetje omogoča samo posredovanje povpraševanja uporabnika tistim naročnikom, ki ustrezajo kriterijem uporabnika.

Uporabnik odgovor na oddano povpraševanje prejme na svoj mail neposredno s strani naročnika.

V primeru, da nobeden od naročnikov ne posreduje ponudbe, uporabnik soglaša, da portal posreduje ponudbo petim drugim naročnikom, ki ustrezajo povpraševanju uporabnika.  

 

POGODBA O OPRAVLJANJU STORITEV
3. člen

Pogodba o opravljanju storitev predstavlja soglasje med naročnikom in podjetjem glede bistvenih elementov ponudbe, zlasti katere storitve in na kakšen način se bodo opravljale ter višina in način plačila.

Pogodbo o opravljanju storitev lahko sklenejo izključno zakoniti zastopniki naročnika ali pooblaščene osebe.

Pogodba o opravljanju storitev se lahko sklene v ustni in pisni obliki.

Ko se pogodba o opravljanju storitev sklepa v ustni obliki, se sklepa po telefonu, na daljavo. Telefonski pogovor se snema. 

Pogodba o opravljanju storitev je sklenjena v trenutku, ko stranka sprejme pogoje poslovanja in potrdi bistvene elemente ponudbe, višino in način plačila storitve.

Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki se sklene samo takrat, ko naročnik med sklepanjem pogodbe o opravljanju storitev v ustni obliki to izrecno zahteva. Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki je sklenjena, ko so po elektronski pošti med naročnikom in družbo dogovorjeni in sprejeti bistveni elementi ponudbe ali v obliki dokumenta, podpisanega in ožigosanega s strani zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb naročnika in družbe.

Pogodba o opravljanju storitev se sklene za obdobje enega (1) leta in se ne podaljšuje samodejno.

Pogodba o opravljanju storitev se lahko spremeni izključno s soglasjem naročnika in podjetja. Spremembe stopijo v veljavo z doseženim soglasjem obeh strank, na način opisan v tem členu.STORITVE
4. člen
 

a) Portal Moja dejavnost

Podjetje v roku 15 dni od dneva sklenitve storitvene pogodbe na svoji spletni strani v okviru portala www.moja-dejavnost.si vključi naročnikove poslovne podatke, ki morajo vsebovati: naročnikovo poslovno ime, pravno obliko, kontaktne podatke naročnika, reklamni material, logotip in druge prepoznavne znake naročnika, prikaz naročnikovega sedeža podjetja na aktivnem zemljevidu, kratek opis naročnikove poslovne dejavnosti, seznam trgov na katerih deluje naročnik in druge poslovne podatke naročnika.

Naročnik ob sklenitvi pogodbe soglaša, da so njegovi poslovni podatki ves čas trajanja pogodbenega razmerja vidni na uradni spletni strani podjetja.

Naročnik daje podjetju pravico, da njegove poslovne podatke brezplačno objavi na uradni spletni strani, podjetje pa se zavezuje, da bo naročnikove poslovne podatke uporabljalo samo in izključno za namene objave na svoji spletni strani v okviru portala www.moja-dejavnost.si.


b) Komentiranje, ocenjevanje in povpraševanja na oglasih

Komentarji, ocene in povpraševanja na portalu so preverjena s strani administrativne službe, ki zagotavlja, da vsebina ne vsebuje sovražnega govora ali druge neprimerne vsebine. Povpraševanja, ocene ali komentarji so na portalu vidni po potrditvi administratorja.

Ocene in vsebina komentarjev, potrjena s strani administratorja, so vidni vsem (so javno objavljeni).

Kontaktni podatki povpraševanja so vidni samo lastniku družbe ali podjetniku, ki se oglašuje.

Vsebine ne odražajo stališča ali mnenja družbe in zanje ne odgovarja. 

Podjetje ne odgovarja za kakršno koli škodo nastalo zaradi objave komentarja, povpraševanja ali ocene.

Vsak naročnik ima za čas trajanja pogodbenega razmerja možnost na svojem profilu urejati svoje kontaktne podatke, delovni čas in dodajati ali brisati fotografije. Naročnik lahko podjetju predlaga tudi spremembo besedil na svojem profilu. 

Digital Medioarobis AD d.o.o. ima pravico, da predlagane spremembe pred objavo pregleda, popravi oziroma prilagodi skladno s cilji optimizacije spletnih strani oziroma z namenom učinkovitega digitalnega oglaševanja ter z namenom ohranjanja kakovosti storitve. Spremembe na portalu so vidne po potrditvi administratorja. O opravljenem pregledu in objavi na portalu je naročnik s strani podjetja obveščen po e-sporočilu. 

CENA STORITVE IN NAČIN PLAČILA
5. člen

Cena celotne storitve za obdobje enega (1) leta je 396,00 EUR + DDV.

Cena se določi z letno naročnino, ki se praviloma plača vnaprej. 

Po odobritvi zahteve naročnika za obročno plačilo je možno plačilo v največ dvanajstih (12) enakih zaporednih mesečnih obrokih.

Naročnik je dolžan plačati ceno v skladu z računom, v roku osmih (8) dni od prejema računa, v nasprotnem primeru z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

V primeru prenehanja pogodbe o opravljanju storitev, v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, se cena storitve zniža v sorazmerju z opravljenimi storitvami, kakor sporazumno dogovorjeno med družbo in naročnikom.

Za izpolnjevanje pogojev za znižanje cene na podlagi tega člena je naročnik dolžan predložiti ustrezno računovodsko dokumentacijo.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
6. člen

 Podjetje ne odgovarja za verodostojnost podatkov objavljenih na spletni strani, komentarjih ter povpraševanjih.

 

ODPOVED POGODBE
7. člen

Pogodba o opravljanju storitev lahko preneha veljati sporazumno, z dogovorom obeh strank ali enostransko odpovedjo, zaradi utemeljenih razlogov za prenehanje te pogodbe, in sicer z enostransko izjavo: ustno, pisno ali po elektronski pošti, z odpovednim rokom petih (5) dni.

Utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe po 7. členu so:

 • Prenehanje opravljanja dejavnosti naročnika, zaradi začetka postopka likvidacije, stečaja ali izbrisa iz poslovnega registra; 
 • Neplačilo računov, ki jih je izdala podjetje, v roku daljšem od štirih mesecev;
 • S strani podjetja neustrezno in ne pravočasno opravljene storitve.

Pogodba se lahko enostransko prekine iz kakršnega koli razloga in brez odpovednega roka v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe o opravljanju storitev ali v roku petih (5) dni od prejema prvega računa, z ustno ali pisno obrazložitvijo družbi.

Odpoved ne vpliva na obveznost naročnika do plačila v smislu 5. člena teh splošnih pogojev poslovanja.

Z odpovedjo pogodbe o opravljanju storitev prenehajo vse druge pravice in obveznosti iz pogodbenega razmerja.

 

REŠEVANJE SPOROV
8. člen

Podjetje in naročnik si bosta prizadevala vsa vprašanja rešiti po mirni poti v izvensodnih postopkih, če pa to ni mogoče, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 

Družba Digital Mediaorbis AD d.o.o. obvešča svoje poslovne partnerje in uporabnike storitev o načinu in namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter o pravicah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

V primeru ogrožanja varstva osebnih podatkov je podjetje Digital Mediaorbis AD d.o.o. dolžno v 72 urah obvestiti pristojni organ in predložiti podrobno poročilo o dogodku, kot tudi obvestiti vse osebe, katerih podatki so ogroženi. 

Vaše podatke bomo hranili in obdelovali po potrebi, in sicer v skladu s pravnimi predpisi o rokih za vodenje evidenc in hranjenje podatkov.   

Obdelava osebnih podatkov ni dovoljena, če: 

 1. Ne obstaja veljavna privolitev za hrambo in obdelavo podatkov
 2. Se ne izvaja za namene, ki so določeni, ne glede na to, ali se izvede s soglasjem osebe ali zakonskim dovoljenjem za obdelavo brez soglasja, razen v primeru, da se izvaja z namenom zbiranja sredstev za humanitarne potrebe
 3. Namen obdelave ni jasno opredeljen, je bil spremenjen, nepooblaščen ali že dosežen
 4. Je oseba, na katere se podatki nanašajo, določena ali določljiva po tem, ko so bili podatki obdelani 
 5. Je način obdelave nezakonit
 6. So podatki nepotrebni ali neprimerni za obdelavo 
 7. Je število ali vrsta podatkov katera se obdeluje nesorazmerna
 8. So podatki neresnični in nepopolni, oziroma niso pridobljeni iz verodostojnega vira ali so zastareli

 

VAŠE PRAVICE

Transparentnost

Digital Mediaorbis AD d.o.o. deluje transparentno za posameznike, na katere se obdelava podatkov nanaša. 

V skladu s svojimi obveznostmi smo dostopni za komunikacijo in zagotavljamo informacije o dejavnostih obdelave podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki z jasnim in preprostim jezikom. 

V kolikor osebni podatki niso pridobljeni neposredno s strani posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki, Digital Mediaorbis AD d.o.o. ni dolžan posredovati informacij v naslednjih primerih: 

 1. Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, že ima te podatke. 
 2. Zagotovitev takih informacij ni mogoča ali zahteva nesorazmeren čas in sredstva, pod pogojem, da je izvajalec sprejel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimne interese osebe, na katero se podatki nanašajo, vključno z javnim razkritjem.
 3. Pridobivanje in razkritje osebnih podatkov izrecno predpisuje zakonodaja EU ali države članice, ki zagotavljajo ustrezne ukrepe za zaščito interesov oseb, na katere se podatki nanašajo. 
 4. Se mora zaupnost osebnih podatkov ohranjati skladno s poklicno molčečnostjo, ki jo določajo predpisi EU ali države članice (npr. Odvetniška poklicna tajnost, zdravnik – pacient). 

Pravica do pregleda 

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico od družbe Digital Mediaorbis AD d.o.o. zahtevati informacije o tem, ali obdeluje njegove podatke, vpogled  v te informacije in informacije, ki se zagotovijo, ko se osebni podatki zbirajo/ne zbirajo neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo. 

Digital Mediaorbis AD d.o.o. podatkov ne razkriva zunaj ozemlja Republike Slovenije. 

Digital Mediaorbis AD d.o.o. je na zahtevo zadevne osebe dolžno izdati kopijo podatkov, ki se nanašajo na to osebo. Kadar je ta zahteva v elektronski obliki, se informacije posredujejo v elektronski obliki. Če je mogoče, bo Digital Mediaorbis AD d.o.o. zadevni osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotovil oddaljeni dostop do zavarovanega sistema, ki omogoča neposreden dostop do podatkov. 

Pravica do vpogleda ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih, vključno s poslovnimi skrivnostmi in pravicami intelektualne lastnine, zlasti na avtorske pravice, ki ščitijo programsko opremo (sistem, ki omogoča dostop).

Pravica do popravka

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati popravek nepravilnih podatkov. Ta pravica tudi pomeni, da ima ta oseba pravico do dopolnitve nepopolnih informacij tako, da poda dodatno izjavo 

Pravica do prenosljivosti

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico od družbe Digital Mediaorbis AD d.o.o. zahtevati osebne podatke, ki jih je navedla, če:

 1. Obdelava temelji na privolitvi ali na podlagi sklenjene pogodbe in
 2. Če se obdelava opravi samodejno.
 3. Prenos podatkov je možen le, če je osnova obdelave soglasje ali pogodba.
 4. Uresničevanje te pravice ne more negativno vplivati na uresničevanje pravic in svoboščin drugih.

Da bi se družba Digital Mediaorbis AD d.o.o. zavarovala pred osebami, ki to pravico zlorabljajo z namenom, da iščejo podatke z namenom zavajanja družbe, lahko družba Digital Mediaorbis AD d.o.o.  zahteva razumno odškodnino za takšno zahtevo osebnih podatkov (razen za prvo zahtevo, ki je brezplačna). 

Pravica do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa vam zagotavlja, da zahtevate izbris katerih koli osebnih podatkov, vključno s tistimi, ki so javno dostopni, kot so rezultati iskanja in iskanja v družabnih omrežjih. V primeru, da družba ne more dokazati nujnosti hrambe podatkov, jih mora na zahtevo izbrisati. 

Omejitve pravice do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa podatkov ni neomejena. Vsak zahtevek je predmet ločene analize. Na strani družbe Digital Mediaorbis AD d.o.o. je, da pooblaščena oseba za varstvo podatkov ugotovi, ali so zahtevki utemeljeni. 

Za kontakt s skrbnikom osebnih podatkov nam pišite na: [email protected]

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

 1. Portal Moja dejavnost se obvezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov in naročnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja Storitve (4. člen Splošnih pogojev poslovanja).

 2. Če ste le obiskovalec spletne strani Portala Moja dejavnost, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov.
 1. Če ste uporabnik storitev (npr. ste podjetje registrirali na portal ali na portalu oddali komentar ali povpraševanje), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili.

Ti osebni podatki so:

    A) V primeru registracije:
- ime in priimek odgovorne osebe
- e-mail odgovorne osebe
-  geslo

    B) V primeru komentarja ali povpraševanja:
- e-sporočilo;
- telefonska številka;
- vzdevek

   C) V primeru povpraševanja »prejmite 5 ponudb«

- ime, priimek
- e-poštni naslov
- telefonska številka

Podatki kot so »ime in priimek odgovorne osebe«, »e-mail odgovorne osebe« in »geslo« v primeru registracije ne bodo javno objavljeni na portalu.

Obdelava »ime in priimek odgovorne osebe« je namenjena avtorizaciji uspešne registracije in prijavi v portal ter uspešnemu izvajanju pogodbe.

Obdelava »e-mail odgovorne osebe« je namenjena preprečevanju robotskega izpolnjevanja dostopa do portala, avtorizaciji uspešne registracije in prijavi v portal ter uspešnemu izvajanju pogodbe.

Obdelava »gesla« je namenjena enolični avtentikaciji uporabnika ob prijavi na spletni portal.

E-sporočilo, ki ga vpiše uporabnik portala pri oddaji komentarja ali povpraševanja, ni javno objavljeno na portalu. Ta podatek je neposredno viden samo podjetju, ki je lastnik oglasa z namenom, da ga podjetje lahko neposredno kontaktira in za avtorizacijo oddanega povpraševanja. Obdelava teh podatkov je namenjena tudi uspešnemu izvajanju pogodbe.

Telefonska številka, ki jo lahko vpiše uporabnik portala pri oddaji povpraševanja, ni javno objavljena na portalu. Ta podatek je neposredno viden samo podjetju, ki je lastnik oglasa, z namenom, da ga podjetje lahko neposredno kontaktira. Obdelava teh podatkov je namenjena tudi uspešnemu izvajanju pogodbe.

Ime, ki ga vpiše uporabnik portala pri oddaji komentarja ali povpraševanja, bo na portalu objavljeno kot kratica, pri čemer gre za rubriko »vzdevka«, ki ni namenjen identifikaciji posameznika, ampak je namenjeno označbi osebe, ki je povpraševanje oddala.

Podatek je mišljen kot vzdevek in lahko vsak uporabnik portala v to polje v napiše kar želi. Obdelava teh podatkov je namenjena uspešnemu izvajanju pogodbe.

Podatki, ki jih uporabnik izpolni v primeru povpraševanja »Prejmite 5 ponudb« ime in priimek uporabnika, e-poštni naslov uporabnika in telefonska številka uporabnika, so namenjeni uspešnemu izvajanju pogodbe. Gre za podatke, ki jih bo prejel naročnik, na katerega se bo povpraševanje nanašalo oz. bo ustrezal kriterijem uporabnika in služi temu, da naročnik neposredno kontaktira uporabnika v zvezi z oddanim povpraševanjem.

Osebni podatki uporabnika ali naročnika predstavljajo obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

Glede na namen obdelovanja osebnih podatkov, zapisanih v prejšnji točki, relevantna pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov uporabnika predstavlja:

 • točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredba o varstvu podatkov:

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

 •  točka b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredba o varstvu podatkov

obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

in

 • točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov

obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

5.  Uporabnik (oz. naročnik) potrjuje, da je bil pred registracijo na portal ali oddajo povpraševanja oz. komentarja ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki izhajajo tudi iz Splošnih pogojev uporabe in se z navedenim strinja.

6.   Kontaktni podatki so:

DIGITAL MEDIAORBIS AD d.o.o.
Kuzmičeva ulica 5
1000 Ljubljana
Tel: 070/435-507 in 059 365-660
elektronski naslov:  [email protected]

7.  Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov:
e-naslov: 
[email protected].

8. Osebni podatki se bodo hranili ves čas veljavnega oglasa za določeno podjetje, pod pogojem, da je bila oddaja povpraševanja ali komentarja na portal potrjena s strani administratorja.

V primeru, da administrator povpraševanja ali komentarja oz. registracijo podjetja ne potrdi v roku dveh ur, se osebni podatki izbrišejo.

Čas hrambe osebnih podatkov navedenih v primeru povpraševanja »prejmite 5 ponudb« je vezan na čas dostopnosti spletne povezave do oddanega povpraševanja, ki traja dva meseca.

9. Pravico imate, da od podjetja Digital Mediorbis AD d.o.o. kadarkoli zahtevate izbris, popravek, omejitev obdelave ter dostop do vaših osebnih podatkov.

10. Pravico imate tudi do ugovora o obdelavi in do prenosljivosti podatkov.

11. Predmetno privolitev lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

12. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima uporabnik pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v Republiki Sloveniji – Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

13. Portal si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo Politiko o zasebnosti oz. le to posodobi ter spremeni. Svetujemo vam, da politiko zasebnosti redno pregledujete.

PIŠKOTKI

Spletna stran www.moja-dejavnost.si uporablja samo nujne piškotke. S piškotki vas osebno ne identificiramo, ne izbiramo informacij o uporabnikih ter ne uporabljamo oglaševalskih piškotkov. Nujne piškote uporabljamo samo za boljše delovanje spletišča. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vaši napravi.

Digital Mediaorbis AD d.o.o. @ 24.5.2018