MEDIAORBIS

Splošni pogoji poslovanja 


Digital Mediaorbis d.o.o.
Ljubljana

ZADEVA
1. člen

S splošnimi pogoji poslovanja se urejajo pogoji pod katerimi podjetje Digital Mediaorbis d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) določa sodelovanje in nudi storitve pravnim osebam in podjetnikom registriranim v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju naročnik)


Splošni pogoji poslovanja zagotavljajo uporabo dobrih poslovnih praks in korektne odnose s strankami, kot tudi usklajenost splošnih pogojev z veljavnimi predpisi.

KDO JE NAROČNIK
2. člen

Naročnik je oseba, s katero je podjetje sklenilo pogodbo o opravljanju storitev, v ustni ali pisni obliki, in sicer:

V odnosu do naročnikov podjetje uporablja načelo enakosti in dobrih poslovnih praks.

POGODBA O OPRAVLJANJU STORITEV
3. člen

Pogodba o opravljanju storitev predstavlja soglasje med naročnikom in podjetjem glede bistvenih elementov ponudbe vključno z: katere storitve in na kakšen način se bodo opravljale ter višino in načinom plačila. Pogodbo o opravljanju storitev lahko sklenejo izključno zakoniti zastopniki naročnika ali pooblaščene osebe.


Pogodba o opravljanju storitev se lahko sklene v ustni in pisni obliki.


Ko se pogodba o opravljanju storitev sklepa v ustni obliki, se sklepa po telefonu, se telefonski pogovor snema. Pogodba o opravljanju storitev je sklenjena v trenutku, ko stranka sprejme pogoje poslovanja in potrdi bistvene elemente ponudbe, višino in način plačila storitve.


Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki se sklene samo takrat, ko naročnik med sklepanjem pogodbe o opravljanju storitev v ustni obliki to izrecno zahteva. Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki je sklenjena, ko so po elektronski pošti med naročnikom in družbo dogovorjeni in sprejeti bistveni elementi ponudbe ali v obliki dokumenta, podpisanega in ožigosanega s strani zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb naročnika in družbe.


Pogodba o opravljanju storitev se sklene za obdobje enega (1) leta in se ne podaljšuje samodejno.


Pogodba o opravljanju storitev se lahko spremeni izključno s soglasjem naročnika in družbe. Spremembe stopijo v veljavo z doseženim soglasjem obeh strank, na način opisan v tem členu.

STORITVE
4. člen

a) Portal Moja dejavnost

Podjetje bo v roku 15 dni od dneva sklenitve storitvene pogodbe na svoji spletni strani v okviru portala www.moja-dejavnost.si vključilo naročnikove poslovne podatke, ki morajo vsebovati: naročnikovo poslovno ime, pravno obliko, kontaktne podatke naročnika, reklamni material, logotip in druge prepoznavne znake naročnika, prikaz naročnikovega sedeža podjetja na aktivnem zemljevidu, kratek opis naročnikove poslovne dejavnosti, seznam trgov, na katerih deluje naročnik in druge poslovne podatki naročnika.

Naročnik ob sklenitvi pogodbe soglaša, da so njegovi poslovni podatki ves čas trajanja pogodbenega razmerja vidni na uradni spletni strani družbe.

Naročnik daje podjetju pravico, da njegove poslovne podatke brezplačno objavi na uradni spletni strani, podjetje pa se zavezuje, da bo naročnikove poslovne podatke uporabljalo samo in izključno za namene objave na svoji spletni strani v okviru portala www.moja-dejavnost.si.

b) Tiskani imenik Moja dejavnost

V roku od enega (1) leta bo oglas naročnika v dogovorjeni obliki objavljen v poslovnem imeniku Moja dejavnost, kateri je distribuiran po celi Sloveniji.

Zadnja izdaja imenika je vidna na http://www.Mediaorbis.info/izdaje.html


c) Komentiranje, ocenjevanje in povpraševanja na oglasih

Komentarji, ocene in povpraševanja na portalu so preverjena s strani administrativne službe, ki zagotavlja, da vsebina ne vsebuje sovražnega govora ali druge neprimerne vsebine. Povpraševanja, ocene ali komentarji, so vidni po potrditvi administratorja. Vse ocene, komentarji in povpraševanja so vidni vsem (so javno objavljeni). Kontaktni podatki povpraševanja so vidni samo lastniku podjetja, ki se oglašuje. Vsebine ne odražajo stališča ali mnenja družbe in zanje ne odgovarja. Podjetje ne odgovarja za kakršno koli škodo nastalo zaradi objave komentarja, povpraševanja ali ocene.

***

CENA STORITVE IN NAČIN PLAČILA
5. člen

Cena celotne storitve za obdobje enega (1) leta je 351,00 EUR + DDV.


Cena se določi z letno naročnino, ki se praviloma plača vnaprej. Po odobritvi zahteve naročnika za obročno plačilo, je možno plačilo v največ dvanajstih (12) enakih zaporednih mesečnih obrokih.

Naročnik je dolžan plačati ceno v skladu z računom, v roku osmih (8) dni od prejema računa, v nasprotnem primeru z zakonskimi zamudnimi obrestmi.


V primeru prenehanja pogodbe o opravljanju storitev, v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, se cena storitve zniža v sorazmerju z opravljenimi storitvami, kakor sporazumno dogovorjeno med družbo in naročnikom.


Za izpolnjevanje pogojev za znižanje cene na podlagi tega člena, je naročnik dolžan predložiti ustrezno računovodsko dokumentacijo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
6. člen

Podjetje ne odgovarja za verodostojnost podatkov, objavljenih na spletni strani, komentarjih ter povpraševanjih.

ODPOVED POGODBE
7. člen

Pogodba o opravljanju storitev lahko preneha veljati sporazumno, z dogovorom obeh strank ali enostransko odpovedjo, zaradi utemeljenih razlogov za razrešitev te pogodbe, in sicer z enostransko izjavo: ustno, pisno ali po elektronski pošti, z odpovednim rokom petih (5) dni.


Utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe po 7. členu so:

Pogodba se lahko enostransko prekine iz kakršnega koli razloga in brez odpovednega roka v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe o opravljanju storitev ali v roku petih (5) dni od prejema prvega računa, kar nastopi kasneje, z ustno ali pisno obrazložitvijo družbi.


Odpoved ne vpliva na obveznost naročnika do plačila v smislu 5. člena teh splošnih pogojev poslovanja. Z odpovedjo pogodbe o opravljanju storitev prenehajo vse druge pravice in obveznosti iz pogodbenega razmerja.

REŠEVANJE SPOROV
8. člen

Podjetje in naročnik si bosta prizadevala vsa vprašanja rešiti po mirni poti v izvensodnih postopkih, če pa to ni mogoče, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 

Družba Digital Mediaorbis obvešča svoje poslovne partnerje in uporabnike storitev o načinu in namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter o pravicah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

V primeru ogrožanja varstva osebnih podatkov je podjetje Digital Mediaorbis d.o.o. dolžno v 72 urah obvestiti pristojni organ in predložiti podrobno poročilo o dogodku, kot tudi obvestiti vse osebe, katerih podatki so ogroženi. 

Vaše podatke bomo hranili in obdelovali po potrebi, in sicer v skladu s pravnimi predpisi o rokih za vodenje evidenc in hranjenje podatkov.   

Obdelava osebnih podatkov ni dovoljena, če: 

 1. Ne obstaja veljavna privolitev za hrambo in obdelavo podatkov
 2. Se ne izvaja za namene, ki so določeni, ne glede na to, ali se izvede s soglasjem osebe ali zakonskim dovoljenjem za obdelavo brez soglasja, razen v primeru, da se izvaja z namenom zbiranja sredstev za humanitarne potrebe
 3. Namen obdelave ni jasno opredeljen, je bil spremenjen, nepooblaščen ali že dosežen
 4. Je oseba, na katere se podatki nanašajo, določena ali določljiva po tem, ko so bili podatki obdelani 
 5. Je način obdelave nezakonit
 6. So podatki nepotrebni ali neprimerni za obdelavo 
 7. Je število ali vrsta podatkov katera se obdeluje nesorazmerna
 8. So podatki neresnični in nepopolni, oziroma niso pridobljeni iz verodostojnega vira ali so zastareli

VAŠE PRAVICE

Transparentnost

Digital Mediaorbis d.o.o. deluje transparentno za posameznike, na katere se obdelava podatkov nanaša. V skladu s svojimi obveznostmi smo dostopni za komunikacijo in zagotavljamo informacije o dejavnostih obdelave podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki z jasnim in preprostim jezikom. 

V kolikor osebni podatki niso pridobljeni neposredno s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, Digital Mediaorbis ni dolžan posredovati informacij v naslednjih primerih: 

 1. Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, že ima te podatke. 
 2. Zagotovitev takih informacij ni mogoča ali zahteva nesorazmeren čas in sredstva, pod pogojem, da je izvajalec sprejel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimne interese osebe, na katero se podatki nanašajo, vključno z javnim razkritjem.
 3. Pridobivanje in razkritje osebnih podatkov izrecno predpisuje zakonodaja EU ali države članice, ki zagotavljajo ustrezne ukrepe za zaščito interesov oseb, na katere se podatki nanašajo. 
 4. Se mora zaupnost osebnih podatkov ohranjati skladno s poklicno molčečnostjo, ki jo določajo predpisi EU ali države članice (npr. Odvetniška poklicna tajnost, zdravnik – pacient). 

Pravica do pregleda 

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico od družbe Digital Mediaorbis zahtevati informacije o tem, ali obdeluje njegove podatke, vpogled  v te informacije in informacije, ki se zagotovijo, ko se osebni podatki zbirajo/ne zbirajo neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo. 

Digital Mediaorbis d.o.o. podatkov ne razkriva zunaj ozemlja Republike Slovenije. 

Digital Mediaorbis d.o.o. je na zahtevo zadevne osebe dolžan izdati kopijo podatkov, ki se nanašajo na to osebo. Kadar je ta zahteva v elektronski obliki, se informacije posredujejo v elektronski obliki. V kolikor je mogoče bo Digital Mediaorbis zadevni osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotovil oddaljeni dostop do zavarovanega sistema, ki omogoča neposreden dostop do podatkov. 

Pravica do vpogleda ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih, vključno s poslovnimi skrivnostmi in pravicami intelektualne lastnine, zlasti na avtorske pravice, ki ščitijo programsko opremo (sistem, ki omogoča dostop).

Pravica do popravka

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati popravek nepravilnih podatkov. Ta pravica tudi pomeni, da ima ta oseba pravico do dopolnitve nepopolnih informacij tako, da poda dodatno izjavo.

Pravica do prenosljivosti

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico od družbe Digital Mediaorbis zahtevati osebne podatke, ki jih je navedla, če:

 1. Obdelava temelji na privolitvi ali na podlagi sklenjene pogodbe in
 2. Če se obdelava opravi samodejno.
 3. Prenos podatkov je možen le, če je osnova obdelave soglasje ali pogodba.
 4. Uresničevanje te pravice ne more negativno vplivati na uresničevanje pravic in svoboščin drugih.

Da bi se družba Digital Mediaorbis d.o.o. zavarovala pred osebami, ki to pravico zlorabljajo z namenom, da iščejo podatke z namenom zavajanja družbe, lahko družba Digital Mediaorbis d.o.o.  zahteva razumno odškodnino za takšno zahtevo osebnih podatkov (razen za prvo zahtevo, ki je brezplačna). 

Pravica do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa vam zagotavlja, da zahtevate izbris katerih koli osebnih podatkov, vključno s tistimi, ki so javno dostopni, kot so rezultati iskanja in iskanja v družabnih omrežjih. V primeru, da družba ne more dokazati nujnosti hrambe podatkov, jih mora na zahtevo izbrisati. 

Omejitve pravice do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa podatkov ni neomejena. Vsak zahtevek je predmet ločene analize. Na strani družbe Digital Mediaorbis d.o.o. je da pooblaščena oseba za varstvo podatkov ugotovi, ali so zahtevki utemeljni. 

Za konakt s skrbnikom osebnih podatkov nam pišite na:

GDPR@moja-dejavnost.si

POLITIKA ZASEBNOSTI

 1. Portal Moja dejavnost se obvezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnika ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja Storitve (4. člen Splošnih pogojev poslovanja).

 2. Če ste le obiskovalec spletne strani Portala Moja dejavnost, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev (npr. ste podjetje registrirali na portal ali na portalu oddali komentar ali povpraševanje), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki so:

    A) V primeru registracije;
- ime in priimek odgovorne osebe
- e-mail odgovorne osebe
- geslo

    B) V primeru komentarja ali povpraševanja:
- e-sporočilo;
- telefonska številka;
- vzdevek

Podatki kot so »ime in priimek odgovorne osebe«, »e-mail odgovorne osebe« in »geslo« v primeru registracije ne bodo javno objavljeni na portalu.

Obdelava »ime in priimek odgovorne osebe« je namenjena avtorizaciji uspešne registracije in prijavi v portal ter uspešnemu izvajanju pogodbe.

Obdelava »e-mail odgovorne osebe« je namenjena preprečevanju robotskega izpolnjevanja dostopa do portala, avtorizaciji uspešne registracije in prijavi v portal ter uspešnemu izvajanju pogodbe.

Obdelava »gesla« je namenjena enolični avtentikaciji uporabnika ob prijavi na spletni portal.

E-sporočilo, ki ga vpiše uporabnik portala pri oddaji komentarja ali povpraševanja, ni javno objavljeno na portalu. Ta podatek je neposredno viden samo podjetju, ki je lastnik oglasa z namenom, da ga podjetje lahko neposredno kontaktira in za avtorizacijo oddanega povpraševanja. Obdelava teh podatkov je namenjena tudi uspešnemu izvajanju pogodbe.

Telefonska številka, ki jo lahko vpiše uporabnik portala pri oddaji povpraševanja, ni javno objavljena na portalu. Ta podatek je neposredno viden samo podjetju, ki je lastnik oglasa, z namenom, da ga podjetje lahko neposredno kontaktira. Obdelava teh podatkov je namenjena tudi uspešnemu izvajanju pogodbe.

Ime, ki ga vpiše uporabnik portala pri oddaji komentarja ali povpraševanja, je javno objavljeno na portalu, pri čemer gre za rubriko »vzdevka«, ki ni namenjen identifikaciji posameznika, ampak je namenjeno označbi osebe, ki je povpraševanje oddala.
Podatek je mišljen kot vzdevek in lahko vsak uporabnik portala v to polje v napiše kar želi. Obdelava teh podatkov je namenjena uspešnemu izvajanju pogodbe.

 1. Osebni podatki uporabnika predstavljajo obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

 2. Glede na namen obdelovanja osebnih podatkov, zapisanih v prejšnji točki, relevantna pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov uporabnika predstavlja:

in

 1. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo na portal ali oddajo povpraševanja oz. komentarja ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki izhajajo tudi iz Splošnih pogojev uporabe in se z navedenim strinja.

 2. Kontaktni podatki so:
  DIGITAL MEDIAORBIS, dejavnost oglaševalskih agencij, d.o.o.
  Kuzmičeva ulica 5
  1000 Ljubljana
  Tel: 070/435-507 in 059 365-660
  elektronski naslov:  info@mediaorbis.si

 3. Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov:
  e-naslov: gdpr@mediaorbis.si.

 4. Osebni podatki se bodo hranili ves čas veljavnega oglasa za določeno podjetje, pod pogojem, da je bila oddaja povpraševanja ali komentarja na portal potrjena s strani administratorja.

  V primeru, da administrator povpraševanja ali komentarja oz. registracijo podjetja ne potrdi v roku dveh ur, se osebni podatki izbrišejo.
 1. Pravico imate, da od podjetja Digital mediorbis, d.o.o. kadarkoli zahtevate izbris, popravek, omejitev obdelave ter dostop do vaših osebnih podatkov.

 2. Pravico imate tudi do ugovora o obdelavi in do prenosljivosti podatkov.

 3. Predmetno privolitev lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

 4. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima uporabnik pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v Republiki Sloveniji – Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

 5. Portal si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo Politiko o zasebnosti oz. le to posodobi ter spremeni. Svetujemo vam, da politiko zasebnosti redno pregledujete.

 

PIŠKOTKI

Spletna stran www.moja-dejavnost.si uporablja samo nujne piškotke. S piškotki vas osebno ne identificiramo, ne izbiramo informacij o uporabnikih ter ne uporabljamo oglaševalskih piškotkov. Nujne piškote uporabljamo samo za boljše delovanje spletišča. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vaši napravi.

Digital Mediaorbis d.o.o. @ 24.5.2018