Dodaj svoje podjetje Oglasite se 070 435-507, 059 365 660
Moja dejavnostKomentarji


MediaOrbis d.o.o. vključuje celotno tržno dejavnost, ki je v prvi vrsti preko medijev odgovorna za optimizacijo in učinkovitost oglaševanja posamezne stranke na najbolj produktiven način. Je podjetje polno pozitivnih, kreativnih in predanih ljudi, ki vam bodo pomagali, da boste v poslovnem svetu vidni in najdeni.
Se vam zdi, da ste v morju ponudbe včasih spregledani? Da kljub trdemu delu in dobremu delu ne uspe dobiti zadostnega števila strank? Bi radi razširili glas o svoji storitvi pa ne veste, kako?
Ne skrbite pri tem vam lahko pomagamo mi. Kako se sprašujete? PREPROSTO!

Se vam zdi, da kljub vašemu kakovostnemu in trdemu delu glas o vašem podjetju ne doseže dovolj ljudi? Ločite se od konkurence in povečajte prepoznavnost vašega podjetja, s tem pa posledično privabite več novih strank. To pa vam lahko povsem preprosto omogoči Moja dejavnost.


TEČAJNA LISTA

 • Združene države

  USD
  1


  1,1243

 • Japonska

  JPY
  1


  125,18

 • Združeno kraljestvo

  GBP
  1


  0,86353

 • Švica

  CHF
  1


  1,0911

 • Hrvaška

  HRK
  1


  7,4415

 • Avstralija

  AUD
  1


  1,5049

 • Kanada

  CAD
  1


  1,5174

 • Kitajska

  CNY
  1


  7,7457

BORZA

 • dionica: IEKG

  vrijednost: 1.799

  rast/pad: 2.8

 • dionica: LKPG

  vrijednost: 28.75

  rast/pad: 0.88

 • dionica: GRVG

  vrijednost: 6.6

  rast/pad: 0.76

 • dionica: TLSG

  vrijednost: 83

  rast/pad: 0.55

 • dionica: MELR

  vrijednost: 38

  rast/pad: 0

 • dionica: PETG

  vrijednost: 360

  rast/pad: 0

 • dionica: POSR

  vrijednost: 15.5

  rast/pad: 0

 • dionica: ZVTG

  vrijednost: 27

  rast/pad: -0.06

 • dionica: KRKG

  vrijednost: 52.8

  rast/pad: -0.38

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

 • POLICIJA

  113

 • GASILNA SLUŽBA

  112

 • NUJNA MEDICINSKA POMOČ

  112

 • GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

  112

 • REŠEVALNE ENOTE

  112

 • SPLOŠNE INFORMACIJE

  1977

 • TOČEN ČAS

  195

 • TRENUTNE METEOROLOŠKE INFORMACIJE

  090 93 98 22

 • AMZS

  1987

 • ŽELEZNIŠKA POSTAJA

  01 29 13 332

 • AVTOBUSNA POSTAJA

  1991

 • LETALIŠČE LJUBLJANA

  04 20 61 981

 • TAXI LAGUNA

  080 11 17

 • TAXI METRO

  080 11 90

 • INFORMACIJE O MESTNIH IN MEDMESTNIH TELEFONSKIH ŠTEVILKAH

  1188

 • INFORMACIJE O MEDNARODNIH TELEFONSKIH ŠTEVILKAH

  1188

 • SPREJEM TELEGRAMOV

  080 14 10

 • SPLOŠNA REŠEVALNA ŠTEVILKA

  112
 • 059/365-660
 • info@mediaorbis.si
MEDIAORBIS

Splošni pogoji poslovanja

MEDIAORBIS d.o.o.
Ljubljana

ZADEVA
1.Člen

S splošnimi pogoji poslovanja se urejajo pogoji pod katerimi podjetje Mediaorbis d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) določa sodelovanje in nudi storitve pravnim osebam in podjetnikom registriranih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju naročnik)


Splošni pogoji poslovanja zagotavljajo uporabo dobrih poslovnih praks in korektne odnose s strankami, kot tudi usklajenost splošnih pogojev z veljavnimi predpisi.

KDO JE NAROČNIK
2.Člen

Naročnik je oseba, s katero je podjetje sklenila pogodbo o opravljanju storitev, v ustni ali pisni obliki, in sicer:

 • Podjetnik, kot poslovno sposobna fizična oseba, ki opravlja dejavnosti, z namenom ustvarjanja prihodka v skladu z Zakonom o gospodarskih podjetjeh (v nadaljevanju: podjetnik)
 • Gospodarska podjetje, ki jo ureja Zakon o gospodarskih podjetjeh, - pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost s pridobitnim namenom, kot svojo izključno dejavnost (v nadaljevanju: podjetje)
 • Druga pravna oseba kot subjekt registriran in ustanovljen v skladu z zakonom

V odnosu do naročnikov, podjetje uporablja načelo enakosti in dobrih poslovnih praks.

POGODBA O OPRAVLJANJU STORITEV
3. Člen

Pogodba o opravljanju storitev predstavlja soglasje med naročnikom in podjetjem glede bistvenih elementov ponudbe vključno z: katere storitve in na kakšen način se bodo opravljale ter višino in načinom plačila. Pogodbo o opravljanju storitev lahko sklenejo izključno zakoniti zastopniki naročnika ali pooblaščene osebe.


Pogodba o opravljanju storitev se lahko sklene v ustni in pisni obliki.


Ko se pogodba o opravljanju storitev sklepa v ustni obliki, se sklepa po telefonu, se telefonski pogovor snema. Pogodba o opravljanju storitev je sklenjena v trenutku, ko stranka sprejme pogoje poslovanja in potrdi bistvene elemente ponudbe, višino in način plačila storitve.


Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki se sklene samo takrat, ko naročnik med sklepanjem pogodbe o opravljanju storitev v ustni obliki to izrecno zahteva. Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki je sklenjena, ko so po elektronski pošti med naročnikom in družbo dogovorjeni in sprejeti bistveni elementi ponudbe ali v obliki dokumenta, podpisanega in ožigosanega s strani zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb naročnika in družbe.


Pogodba o opravljanju storitev se sklene za obdobje enega (1) leta in se ne podaljšuje samodejno.


Pogodba o opravljanju storitev se lahko spremeni izključno s soglasjem naročnika in družbe. Spremembe stopijo v veljavo z doseženim soglasjem obeh strank, na način opisan v tem členu.

STORITVE
4. Člen

a) Portal Moja dejavnost

V roku 15 dni po opravljeni storitvi, določeni s pogodbo o opravljanju storitev, bo podjetje na spletnem portalu www.moja-dejavnosti.si objavilo poslovne podatke naročnika, ki vključujejo: ime podjetja, obliko gospodarske družbe, kontaktne podatke, lokacijo na google maps, kratek opis dejavnosti naročnika ter kategorijo.

Podatki naročnika bodo vidni na zgoraj navedenih spletnih straneh za čas trajanja pogodbe o opravljanju storitev.

b) Tiskani imenik Moja dejavnost

V roku od enega (1) leta bo oglas naročnika v dogovorjeni obliki objavljen v poslovnem imeniku Moja dejavnost, kateri je distribuiran po celi Sloveniji.

Zadnja izdaja imenika je vidna na http://www.mediaorbis.info/izdaje.html


c) Komentiranje ocenjevanje in povpraševanja na oglasih

Komentarji, ocene in povpraševanja na portalu so preverjena s strani administrativne službe, ki zagotavlja, da vsebina ne vsebuje sovražnega govora ali druge neprimerne vsebine. Povpraševanja, ocene ali komentarji, so vidni po potrditvi administratorja. Vse ocene, komentarji in povpraševanja so vidni vsem (so javno objavljeni). Kontaktni podatki povpraševanja so vidni samo lastniku podjetja, ki se oglašuje. Vsebine ne odražajo stališča ali mnenja družbe in zanje ne odgovarja. Podjetje ne odgovarja za kakršno koli škodo nastalo zaradi objave komentarja, povpraševanja ali ocene.

***

CENA STORITVE IN NAČIN PLAČILA
5.Člen

Cena celotne storitve za obdobje enega (1) leta je 243,00 EUR + DDV.


Cena se določi z letno naročnino, ki se praviloma plača vnaprej. Po odobritvi zahteve naročnika za obročno plačilo, je možno plačilo v največ dvanajstih (12) enakih zaporednih mesečnih obrokih.

Naročnik je dolžan plačati ceno v skladu z računom, v roku osmih (8) dni od prejema računa, v nasprotnem primeru z zakonskimi zamudnimi obrestmi.


V primeru prenehanja pogodbe o opravljanju storitev, v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, se cena storitve zniža v sorazmerju z opravljenimi storitvami, kakor sporazumno dogovorjeno med družbo in naročnikom.


Za izpolnjevanje pogojev za znižanje cene na podlagi tega člena, je naročnik dolžan predložiti ustrezno računovodsko dokumentacijo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
6.Člen

Podjetje ne odgovarja za verodostojnost podatkov, objavljenih na spletni strani, komentarjih ter povpraševanjih.

ODPOVED POGODBE
7.Člen

Pogodba o opravljanju storitev lahko preneha veljati sporazumno, z dogovorom obeh strank ali enostransko odpovedjo, zaradi utemeljenih razlogov za razrešitev te pogodbe, in sicer z enostransko izjavo: ustno, pisno ali po elektronski pošti, z odpovednim rokom petih (5) dni.


Utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe po 7. členu so:

 • Prenehanje opravljanja dejavnosti naročnika, zaradi začetka postopka likvidacije, stečaja ali izbrisa iz poslovnega registra; 
 • Neplačilo računov, ki jih je izdala podjetje, v roku daljšem od štirih mesecev;
 • S strani družbe neustrezno in ne pravočasno opravljene storitve.

Pogodba se lahko enostransko prekine iz kakršnega koli razloga in brez odpovednega roka v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe o opravljanju storitev ali v roku petih (5) dni od prejema prvega računa, kar nastopi kasneje, z ustno ali pisno obrazložitvijo družbi.


Odpoved ne vpliva na obveznost naročnika do plačila v smislu 5. člena teh splošnih pogojev poslovanja. Z odpovedjo pogodbe o opravljanju storitev prenehajo vse druge pravice in obveznosti iz pogodbenega razmerja.

REŠEVANJE SPOROV
8.Člen

Podjetje in naročnik si bosta prizadevala vsa vprašanja rešiti po mirni poti v izvensodnih postopkih, če pa to ni mogoče, se pogodbeni sodne pristojnosti.